Tramitació de 288.842 processos de maternitat i 237.988 de paternitat el 2013

La Seguretat Social va dedicar un total 1.808,4 milions d'euros al pagament de les prestacions per maternitat, dels quals 1.609,5 milions d'euros van correspondre a maternitat i 198,9 a paternitat, entre gener i desembre de 2013.

L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va gestionar 288.842 prestacions econòmiques per maternitat durant 2013, xifra que suposa un descens del nombre de processos del 3,31% respecte a l'any anterior. Del conjunt de prestacions reconegudes, la major part, 283.923, corresponen a permisos gaudits per la mare i 4.919 a permisos de maternitat gaudits pel pare.

La quantia de la prestació és equivalent al cent per cent del salari i s'abona directament per la Seguretat Social durant les 16 setmanes de permís (ampliables en cas de part múltiple en dues setmanes més per cada fill a partir del segon).

A més, el pare pot gaudir del temps cedit per la mare -al mateix temps que ella o a continuació- excepte en les sis primeres setmanes de descans obligatori per a la mare, en cas de part natural (en cas de mort de la mare, el dret a aquestes sis setmanes ho pot sol·licitar el pare). La Llei contempla també la possibilitat de gaudir a temps parcial del permís.

Quan les treballadores estiguin cobrant la prestació per desocupació total i passin a la situació de maternitat, percebran la prestació corresponent , després exhaurir-la, reprendran el cobrament de la desocupació pel temps que restés per percebre i en la quantia que correspongui en el moment de la suspensió.

El nombre de processos per paternitat va ser de 237.988, fet que suposa un descens del 3,20% respecte al 2012, i un cost de gairebé de 200 milions d'euros (198.974.129,24). El permís per paternitat és independent del de la mare i compatible amb el gaudi compartit del permís per maternitat.

La quantia d'aquesta prestació és la mateixa que per maternitat: 100% de la base reguladora de la prestació d'incapacitat temporal, derivada de contingències comunes. La prestació s'abona per un període de 15 dies (dos més per cada fill a partir del segon).

Distribució per comunitats autònomes

Pel que fa a permisos per maternitat, el major nombre de processos es va registrar a les comunitats d'Andalusia (50.844), Catalunya (50.388) , Madrid (49.402) i la Comunitat Valenciana (27.964). La taxa interanual va baixar en totes les comunitats, excepte a Balears (3,94%) i Melilla (9,33%).

El nombre de pares que accedeix a aquest permís (maternitat) va baixar el -2,17% respecte al mateix període de 2012. El nombre de pares que es va acollir al permís per maternitat descendir en totes les autonomies, excepte a Múrcia (31,25%), Extremadura (24,49%), Balears (23,66%), Aragó (20,44%), Canàries (1,54 %) i Madrid (0,00 %).

En els permisos per paternitat la taxa interanual va baixar a Ceuta (-10,47%), Astúries (-9,13%), Navarra (-8,17%), Castella i Lleó (-5,93%), Extremadura (-5,74%), Canàries (-5,49%), País Basc (-5,36%), Comunitat Valenciana (-4,56%), i Melilla (-4,51%), La Rioja (-4,46%), Catalunya (-4,38%), Cantàbria (-3,48%), Castella-La Manxa (-3,24%), Galícia (-2,54%), Andalusia (-2,20%) i Madrid (-1,20%).