Permís retribuït per anar a votar el 21 de desembre de 2017

A tenor de les eleccions del pròxim dia 21 de desembre de 2017, aquells treballadors que treballin aquesta mateixa data, tenen dret a un permís retribuït per poder votar a les eleccions al Parlament de Catalunya, que serà major o menor segons la coincidència del seu horari de treball amb l'obertura del col·legi electoral, de 09 h a 20 h.

 

Permisos retribuïts durant la jornada laboral:

-Treballadors que el seu horari no coincideixi amb el de la votació o ho facin per un període inferior a dues hores: No tindran dret a permís retribuït.

-Treballadors que el seu horari coincideixi en dues o més hores i menys de quatre: gaudiran d'un permís retribuït de dues hores.

-Treballadors que el seu horari coincideix en quatre o més hores però menys de sis: gaudiran de permís retribuït de tres hores

-Treballadors que el seu horari coincideix en sis o més hores: gaudiran de permís retribuït de quatre hores.

 

En el cas de tractar-se de treballadors amb parcialitat de jornada inferior a l ´habitual en l'activitat, la durada del permís es reduirà en proporció a la relació entre la jornada de treball que desenvolupin i la jornada habitual dels treballadors contractats a jornada complerta en la mateixa empresa.

Es podrà requerir al treballador un justificant de votació. (model oficial signat pel president de la mesa electoral)

Què passa si al treballador l´anomenen vocal o president de mesa electoral?

Tindran dret a un permís retribuït de la jornada complerta durant el dia de la votació, si pel treballador és laborable. A més, té dret a una reducció de la seva jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior. 

Quan es tracti d'apoderats, el permís només correspondrà a la jornada corresponent al dia de la votació.

 

Els que siguin designats suplents tenen permís retribuït per a presentar-se en el col·legi electoral i veure si són necessaris els seus serveis. Si no ho són, hauran de reincorporar-se al seu lloc de treball. Si tenen que ocupar el seu lloc en una mesa electoral per absència d'algun dels titulars, aleshores tindran dret als permisos que corresponen per ser membre  d'una mesa.