M6 - Educació per a la salut (set19)

M6 - Educació per a la salut (set19)

 

Dates
Des de: Dissabte, 28 de Setembre de 2019 de 9 h
Fins a: Diumenge, 10 de Novembre de 2019 a 14 h

Ubicació
AHIADEC
C. de Llançà 34
08015 Barcelona
Mapa

Preus del curs
Socis AHIADEC: 475 €
No socis: 475 €
 
350

 

 

Codi Curs: 803

DESCRIPCIÓ

Inscripció al curs de validació del Mòdul 6 - Educació per a la salut del Cicle de Grau Superior en Higiene Bucodental (LOE).

Documentació per fer la inscripció nous alumnes:
 • 2 fotografies tipus carnet.
 • Original de l'Informe de Vida Laboral.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària (la d'anar al metge).

FOTOCÒPIES COMPULSADES:
 • Fotocòpia compulsada del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de les titulacions prèvies que tinguem: Batxillerat, FPI, FPII, Grau Mitjà, Grau Superior, titulació universitària, etc.
 • Fotocòpia compulsada de la prova d'accés a grau superior (si és el cas).

Les fotocòpies compulsades es poden fer en alguns ajuntaments de poblacions petites o en un notari. El DNI es pot compulsar gratuïtament a les comissaries de policia.

Tota aquesta documentació s'haurà d'entregar abans del 19 de setembre de 2018 a la seu de l'AHIADEC.

PROGRAMA

Calendari del curs:

UF1 – Obtenció d’informació i organització d’accions d’educació i promoció de la salut.

Ds, 28 de setembre 2019, de 9h a 14h i de 15h a 19h, 9h lectives
Dg, 29 de setembre 2019, de 9h a 14h, 5h lectives

Ds, 5 d’octubre 2019, de 9h a 14h i de 15h a 17h, 7h lectives

UF2 – Elaboració de programes d’educació i promoció de la salut bucodental.

Ds, 5 d’octubre 2019, de 17h a 19h, 2h lectives
Dg, 6 d’octubre 2019, de 09h a 14h, 5h lectives

Ds, 19 d’octubre 2019, de 9h a 14h i de 15h a 19h, 9h lectives
Dg, 20 d’octubre 2019, de 9h a 14h, 5h lectives

Ds, 26 d’octubre 2019, de 9h a 14h i de 15h a 19h, 9h lectives
Dg, 27 d’octubre 2019, de 9h a 14h, 5h lectives

Ds, 9 de novembre 2019, de 9h a 14h i de 15h a 19h, 9h lectives
Dg, 10 de novembre 2019, de 9h a 14h, 5h lectives

Exàmens de validació previstos:
 • UF1 i UF2: 16 de novembre 2019 (matí)

Important: Per poder presentar-se als exàmens és imprescindible assistir com a mínim al 75% de les hores lectives de cadascuna de les unitats formatives. No arribar a l'assistència mínima obligatòria significarà la no superació de la unitat formativa.

DOCENTS

Llicenciat en Història (UB). Titulat en informàtica de gestió. Llicenciat en Periodisme. Màster en Comunicació Social (UPF) i doctorand de periodisme. Membre del CPC i de la Society of Professional Journalism.
INFORMACIÓ GENERAL

Inscripció Online


PREU DEL CURS I TERMINIS DE PAGAMENT

  Socis No socis

Primer pagament i reserva de plaça.
Data límit 2 de setembre de 2019

237,50 € 237,50 €

Segon pagament.
Data límit 2 d'octubre de 2019

237,50 € 237,50 €
Total curs (70 hores lectives)

475,00 € 475,00 €
     
Núm. de compte IBAN
ES29-0081-5119-61-0001010409
ES85-0081- 5119-65-0001086514

Per obtenir el preu especial com a soci/a, s'ha de tenir una antiguitat mínima com associat/da a l'AHIADEC de 3 mesos a l'inici de les classes del mòdul?


MOLT IMPORTANT:
 • És responsabilitat de l'alumne lliurar tota la documentació necessària, còpies compulsades incloses, per poder inscriure's en aquest curs.
 • També és responsabilitat de l'alumne realitzar els pagaments dins els terminis establerts, en cas contrari s'aplicarà un 20% de recàrrec sobre l'import degut i no atès.
 • Per poder fer l'examen final, s'ha d'haver assolit, com a mínim, un 5 (sobre 10) de nota de classe de cada unitat formativa. Si no s'aconsegueix el 5, la unitat formativa quedarà suspesa.
 • No hi ha prova de recuperació. Si no se supera una unitat formativa, s'haurà de tornar a repetir.
 • La manca d'interès, deixadesa o abandonament dels estudis, ja siguin per temes personals o convalidacions d'unitats formatives, no eximeix a l'alumne de la seva obligació contractual amb l'AHIADEC o el SHIDCAT.
 • És responsabilitat de l'alumne dedicar temps i estudi per superar les unitats formatives.
 • AHIADEC no retornarà l'import dels mòduls o unitats formatives que no s'hagin superat.
 • Les classes es podran realitzar en castellà com en català indistintament. El professor / a decidirà l'idioma d'impartició de les classes. L'examen de validació serà en català. Recordar que les dues llengües són oficials a Catalunya.
 • L'organització, impartició i avaluació de les classes presencials és decisió del professor formador. No tots els docents lliuren els apunts, diapositives i / o material docent.
 • És responsabilitat de l'alumne prendre apunts a classe i fer els exercicis.
 • No s'imprimiran apunts ni es faran fotocòpies. Tot el material que el professor consideri que l'alumne ha de tenir es publicarà al campus virtual de l'AHIADEC.
 • L'AHIADEC es reserva el dret d'admissió.
 • Per poder començar el curs és necessari que s'hagin inscrit com a mínim 35 alumnes. AHIADEC es reserva el dret d'anul·lar o posposar el curs per falta d'un mínim d'alumnes.