Les jornades del permís de lactància es poden acumular

El permís de lactància natural és un dret necessari relatiu que permet absentar-se del treball una hora o més en el cas de la lactància múltiple. Ara, una sentència del Tribunal Suprem estableix que existeix el dret a l'acumulació de jornades completes d'aquest permís.

Les negociacions col·lectives o pactes individuals, per tant, podran millorar aquest dret i/o fixar que l'hora d'absència del treball pugui ser substituïda per una reducció de la jornada en mitja hora. I també que pugui ser acumulada en jornades completes com ja hem comentat. Al final, la norma el que pretén és protegir i atendre les necessitats del nounat.

Segons la sentència, l'acumulació de jornades completes s'ha de calcular, almenys, sobre les hores d'absència i no sobre les de susbtitució per reducció de jornada. Els diferents convenis col·lectius podran fixar els termes d'aquest dret.