M5 - Epidemiologia en salut oral (nov. 18)

M5 - Epidemiologia en salut oral (nov. 18)

Dates
Des de: Dissabte, 17 de Novembre de 2018 de 9h
Fins a: Diumenge, 27 de Gener de 2019 a 19h

Ubicació
AHIADEC

Preus del curs
Socis AHIADEC: 325 €
No socis: 350 €
325

Codi Curs: 773

DESCRIPCIÓ

Inscripció al curs de validació del Mòdul 5 - Epidemiologia en salut oral del Cicle de Grau Superior en Higiene Bucodental (LOE).

Documentació per fer la inscripció:
 • 2 fotografies tipus carnet.
 • Original de l'Informe de Vida Laboral.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària (la d'anar al metge).

FOTOCÒPIES COMPULSADES:
 • Fotocòpia compulsada del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de les titulacions prèvies que tinguem: Batxillerat, FPI, FPII, Grau Mitjà, Grau Superior, titulació universitària, etc.
 • Fotocòpia compulsada de la prova d'accés a grau superior (si és el cas).

Les fotocòpies compulsades es poden fer en alguns ajuntaments de poblacions petites o en un notari. El DNI es pot compulsar gratuïtament a les comissaries de policia.

Tota aquesta documentació s'haurà d'entregar abans del 31 d'octubre de 2017 a la seu de l'AHIADEC.  

PROGRAMA

Calendari del curs: 

UF1 – Planificació i obtenció de dades en estudis epidemiològics.

Ds, 17 de novembre de 2018. De 9h a 19h (9h lectives).
Dg, 18 de novembre de 2018. De 9h a 14h (5h lectives).

Ds, 24 de novembre de 2018. De 9h a 19h (9h lectives).
Dg, 25 de novembre de 2018. De 9h a 14h (5h lectives).

Ds, 1 de desembre de 2018. De 9h a 19h (9h lectives).
Dg, 2 de desembre de 2018. NO HI HA CLASSE.

Ds, 8 de desembre de 2018. NO HI HA CLASSE.
Dg, 9 de desembre de 2018. NO HI HA CLASSE.

Ds, 15 de desembre de 2018. De 9h a 19h (9h lectives).
Dg, 16 de desembre de 2018. De 9h a 14h (5h lectives).

Ds, 12 de gener de 2019. De 9h a 14h (5h lectives).

UF2 – Interpretació i informació de les dades obtingudes.

Ds, 12 de gener de 2019. De 15h a 19h (4h lectives).
Dg, 13 de gener de 2019. De 9h a 14h (5h lectives).

Ds, 19 de gener de 2019. De 15h a 19h (4h lectives).
Dg, 20 de gener de 2019. De 9h a 14h (5h lectives).

Ds, 26 de gener de 2019. De 9h a 19h (9h lectives).
Dg, 27 de gener de 2019. De 9h a 13h (4h lectives).

Ds, 2 de febrer de 2019. De 9h a 14h (5h lectives).
 
Important: Per poder presentar-se als exàmens és imprescindible assistir com a mínim al 75% de les hores lectives de cadascuna de les unitats formatives. No arribar a l'assistència mínima obligatòria significarà la no superació de la unitat formativa.

DOCENTS

Llicenciada en Biologia per la Universitat de Barcelona. Màster en Gestió Tecnològica (La Salle URL). Professora del INS Salvador Seguí.
INFORMACIÓ GENERAL

Inscripció Online

 


PREU DEL CURS

  Socis No socis
Total curs (93 hores lectives) 325 € 350 €
Núm. de compte IBAN
ES29-0081-5119-61-0001010409
ES85-0081- 5119-65-0001086514

Per obtenir el preu especial com a soci/a, s'ha de tenir una antiguitat mínima com associat/da a l'AHIADEC de 3 mesos a l'inici de les classes del mòdul.

MOLT IMPORTANT:
 • És responsabilitat de l'alumne lliurar tota la documentació necessària, còpies compulsades incloses, per poder inscriure's en aquest curs.
 • També és responsabilitat de l'alumne realitzar els pagaments dins els terminis establerts, en cas contrari s'aplicarà un 20% de recàrrec sobre l'import degut i no atès.
 • Per poder fer l'examen final, s'ha d'haver assolit, com a mínim, un 5 (sobre 10) de nota de classe de cada unitat formativa. Si no s'aconsegueix el 5, la unitat formativa quedarà suspesa.
 • No hi ha prova de recuperació. Si no se supera una unitat formativa, s'haurà de tornar a repetir.
 • La manca d'interès, deixadesa o abandonament dels estudis, ja siguin per temes personals o convalidacions d'unitats formatives, no eximeix a l'alumne de la seva obligació contractual amb l'AHIADEC o el SHIDCAT.
 • És responsabilitat de l'alumne dedicar temps i estudi per superar les unitats formatives.
 • AHIADEC no retornarà l'import dels mòduls o unitats formatives que no s'hagin superat.
 • Les classes es podran realitzar en castellà com en català indistintament. El professor / a decidirà l'idioma d'impartició de les classes. L'examen de validació serà en català. Recordar que les dues llengües són oficials a Catalunya.
 • L'organització, impartició i avaluació de les classes presencials és decisió del professor formador. No tots els docents lliuren els apunts, diapositives i / o material docent.
 • És responsabilitat de l'alumne prendre apunts a classe i fer els exercicis.
 • No s'imprimiran apunts ni es faran fotocòpies. Tot el material que el professor consideri que l'alumne ha de tenir es publicarà al campus virtual de l'AHIADEC.
 • L'AHIADEC es reserva el dret d'admissió.
 • Per poder començar el curs és necessari que s'hagin inscrit com a mínim 35 alumnes. AHIADEC es reserva el dret d'anul·lar o posposar el curs per falta d'un mínim d'alumnes.