La contractació d'higienistes dentals en el nostre conveni

Per Rosa Gauchola
La contractació laboral d’un Higienista Dental està regulada a l’Estatut dels Treballadors i en el Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques.

Existeixen molts tipus de contractes en la nostra legislació. A continuació, passem a conèixer les particularitats dels contractes més utilitzats dins l’àmbit laboral:

  • Contracte en pràctiques: Aquesta modalitat de contractació permet a l’higienista dental l’obtenció de la pràctica professional adequada. Es pot fer ús d’aquest tipus de contracte fins a 4 anys després de la finalització dels estudis d’higienista. El treballador en pràctiques rebrà com a mínim el 70% de la retribució segons el conveni durant el primer any del seu contracte i el 85% durant el segon any.
  • Contractes eventuals: En aquest tipus de contracte, que es farà sempre per escrit, ha de constar-hi amb precisió i claredat la causa de la contractació. Es podrà celebrar quan les circumstàncies del mercat, l’acumulació de feina o excés de treball ho exigeixin, tot i que faci referència a l’activitat normal de l’empresa. La durada d’aquest contracte serà com a màxim de 12 mesos. Una vegada finalitzat el contracte si no es converteix en indefinit, el treballador tindrà dret a percebre la indemnització de 12 dies de sou per any treballat.
  • Contractes indefinits: Aquest contracte se celebrarà per temps indefinit i es formalitzarà per escrit o verbalment. El treballador tindrà dret a percebre la retribució segons el conveni col·lectiu proporcional a la jornada de treball. En cas d’acomiadament improcedent donarà dret a percebre una indemnització de 45 dies de salari per any treballat, excepte les particularitats legislatives de contractació.

Existeixen altres tipus de contractes com podria ser el contracte d’obra i servei, d’interinitat, de formació... Qualsevol modalitat de contracte que compleixi els requisits establerts a la regulació vigent pot celebrar-se, a temps complet o parcial, ajustant-se al salari proporcionalment a la jornada i tenint en compte que els treballadors a temps parcial tenen els mateixos drets que els treballadors a temps complet.