Modificació de les bases de cotització de la Seguretat Social per a l'any 2012

En el BOE del 7 febrer de 2012 es va publicar l'Ordre ESS/184/2012, de 2 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat Social per a l'any 2012. En aquesta ordre es detallen les diverses normes i regles de cotització per aquest any, es fa esment de la integració del Règim Especial dels Treballadors de la Llar dins el règim general, i s'estableixen els coeficients per determinar les aportacions de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals al manteniment dels serveis comuns de la Seguretat Social, entre altres aspectes.

Bases de cotització mínima i màxima del Règimen General per al 2012

Grup de Cotització Categories Profesionals Bases mínimes
euros/mes
Bases màximes
euros /mes
1 Enginyers  i Llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c) de l'Estatut dels Treballadors 1.045,20 3.262,50
2 Enginyers Tècnics, Pèrits i Ajudants titulats 867,00 3.262,50
3 Caps administratius i de Taller 754,20 3.262,50
4 Ajudants no titulats 748,20 3.262,50
5 Oficials administratius 748,20 3.262,50
6 Subalterns 748,20 3.262,50
7 Auxiliars administratius 748,20 3.262,50
    Bases mínimes
euros/dia
Bases màximes
euros /dia
8 Oficials de primera i segona 24,94 108,75
9 Oficials de tercera i especialistes 24,94 108,75
10 Peons 24,94 108,75
11 Treballadors menors de 18 anys, sigui quina sigui la seva categoria professional 24,94 108,75

 

Bases de cotització mínimes màximes del Règim de treballadors per compte propi / autònoms per al 2012

 

Base Mínima euros/mes 850,20
Base Màxima euros/mes 3.262,50
Base Cotització 48 o més anys
  • Causin alta en aquest règim especial podran escollir entre 916,50 i 1.870,50 euros/mensuals
  • En el cas que el cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'aquest, s'hagi hagut de posar al cap davant del mateix i donar-se d'alta en aquest règim especial amb 45 o més anys d'edat, l'elecció de la base estarà compresa entre 850,20 i 1.870,50 euros/menuals.
 
Base cotització majors de 50 anys amb 5 o més anys cotitzats
  • Si la darrera base de cotització és inferior o igual a 1.682,70 euros, podran optar entre 850,20 i 1.870,50 euros/mensuals.
  • Si la darrera base de cotització és superior o igual a 1.682,70 euros, es podrà optar entre 850,20 i l'import d'aquella incrementada en un 1%, podent optar, en el cas que no s'hi arribi, per una base de fins a 1.870,50 euros mensuals.

Salari mínim interprofessional (SMI) per al'any 2012.

El salari mínim interprofessional (SMI) fixa la quantia retributiva mínima que percebrà el treballador referida a la jornada legal de treball, sense distinció de sexe o edat dels treballadors, siguin fixos o eventuals.

El Reial Decret 1888/2011, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per al 2012 estableix que les quanties per a l'any 2012 suposen el manteniment de les vigents durant 2011.

Així, les quanties són:

 

SMI diari 21.38 euros
IPREM mensual 641.40 euros

Indicador públic de renda d'efectes múltiples per al'any 2012
L'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) és un índex emprat a Espanya com a referència per a la concessió d'ajuts, beques, subvencions o el subsidi d'atur entre d'altres. Aquest índex va néixer l'any 2004 per substituir el salari mínim interprofessional com a referència per a aquests ajuts.A causa de la pròrroga de la Llei de pressupostos de 2011 segons la Llei 20/2011, les quanties de l'Indicador públic de renda d'efectes múltiples (* IPREM) de l'any 2012 es mantenen d'acord amb la Llei 39/2010 de pressupostos generals de l'Estat per al'any 2011.


Així, les quanties són:


IPREM diari 17.75 euros
IPREM mensual 532.51 euros
IPREM anual 6.390,13 euros

Tanmateix, i per als supòsits que l'IPREM hagi substituït el salari míniminterprofessional, segons esmenta el Reial decret llei 3/2004, l'IPREM anual serà de 7.544,14 euros quan la norma es refereixi al salari mínim interprofessional en el còmput anual. En cas d'excloure expressament les pagues extraordinàries, la quantia passa a ser de 6.390,13 euros.Aquestes modificacions ens poden afectar sensiblement a la nostra nòmina en conceptes com ara variació en la quantia exempta de cotització en conceptes com el plus de transport, plus menyscapte de monedes, adquisició de roba de treball ja que està exclòs de cotització sempre que la quantia no excedeixi en seu conjunt del 20% de l'IPREM vigent.Com hem apuntat, per a l'any 2012 s'ha fet una pròrroga dels pressupostos generals del 2011, però s'han modificat les bases màximes de cotització a la Seguretat Social incrementant un 1%, però les bases mínimes de cotització s'han mantingut les vigents durant l'any 2011. De la mateixa manera que no s'ha modificat el salari mínim interprofessional (SMI) l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) que continuen sent els mateixos imports vigents durant l'any 2011.