Les cotitzacions i responsabilitats dels treballadors autònoms higienistes dentals

La nostra legislació defineix com a treballador per compte propi o autònom el que fa de manera habitual, personal i directa una activitat econòmica remunerada a títol lucratiu sense subjecció a un contracte de treball i encara que utilitzi el servei retribuït d'altres persones. Qualsevol professional que vulgui entrar a formar part d'aquest col·lectiu s'haurà de donar d'alta en seguretat social dins el termini dels 30 dies naturals següents a l'inici de la seva activitat econòmica.


Haurem de tenir en compte certes peculiaritats de cotització i acció protectora d'aquest règim especial, entre els que trobem que:

  • La cobertura de la prestació econòmica en situació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes (baixa com a conseqüència d'una malaltia comuna), és obligatòria i s'ha de formalitzar amb una mútua d'accidents de treball i malaltia professional de la Seguretat Social.
    • Respecte a la protecció per contingències professionals (o d'accident de treball i malalties professionals) és de caràcter voluntari, (excepte per a determinats col·lectius com ara l’Autònom Econòmicament Dependent) que poden contractar o no aquesta cobertura que suposarà el seu corresponent increment en la quota mensual d'autònoms. Aquesta cobertura significarà la protecció del treballador quan per accident de treball o malaltia professional es trobi en situació temporalment incapacitat per exercir l'activitat.

Cal destacar que el 6 de novembre de 2010 va entrar en vigor la protecció per desocupació del treballador autònom. El seu caràcter és igualment voluntari, i va aparellada a la cobertura de les contingències d'accident de treball i malalties professionals, suposant en aquest cas un increment del tipus de cotització.


A títol informatiu cal concretar que la base de cotització dels treballadors autònoms per a l'any 2012 queda fixada, amb caràcter general, i triada pel mateix treballador autònom, dins dels límits que representen la base mínima de 850,20 €/mes i la base màxima de 3.262,50 €/mes, amb les limitacions establertes en funció de l'edat del treballador.


Finalment, i no per això menys important, cal subratllar la possibilitat de contractar una pòlissa de responsabilitat civil. Aquesta assegurança no és obligatòria per a l'exercici de la professió d'higienista bucodental, però sí aconsellable per delimitar i atendre possibles responsabilitats en l'exercici de la pràctica professional davant les exigències del pacient i del sector quant a la qualitat i resultats dels serveis oferts que poden comportar un increment de les reclamacions per part del client final. L'objectiu de les assegurances de Responsabilitat Civil Professional és precisament donar cobertura als danys personals i materials que, involuntàriament per error o omissió, el professional hagi pogut causar als seus pacients, així com fer front als perjudicis que se'n puguin derivar. Aquestes assegurances no només són una garantia per als higienistes, sinó també per als que contractin els seus serveis.


Recordar-vos que els serveis jurídics del sindicat estan a la vostra disposició per ampliar aquesta informació.