Transformació dels contractes de treball de temps parcial a temps complet

Imaginem que una empresa té un treballador amb un contracte a temps parcial, celebrat amb data 20 de desembre de 2012 i amb data de finalització el 19 de maig de 2013. L'empresa vol convertir el contracte a temps parcial a jornada completa i indefinida. Quins són els tràmits? Hi ha alguna possibilitat de bonificació o subvenció per la conversió d'aquest contracte a jornada completa i indefinida?

Els contractes de treball a temps parcial que es converteixin a temps complet, ja sigui de caràcter temporal o amb caràcter indefinit, tenen caràcter voluntari.

El DOGC de 19 de desembre de 2012 publica el Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques per als anys 2012-2013 (codi de conveni núm. 79000815011994).

En el seu article 49.5 es concreta que en el supòsit que, per mutu acord entre empresa i treballador, un treballador amb contracte a temps parcial accedeixi temporalment a una relació a temps complet o a temps parcial superior al pactat, ja sigui per una substitució d’un treballador a que té dret a reserva de lloc de treball o per qualsevol altra causa que hagués pogut donar lloc a una nova contractació de durada determinada, el seu contracte a temps parcial d’origen quedarà en suspens fins que finalitzi la causa de temporalitat que li ha permès passar a temps complet o augmentar la seva jornada i, en aquest moment, es reprendrà l’anterior contracte a temps parcial d’origen.

Amb la finalitat de possibilitar la mobilitat voluntària en el treball a temps parcial indefinit, s’estableix que tots aquells treballadors que vulguin passar d’un contracte a temps parcial a un a temps complet o a l’inrevés, o que vulguin ampliar la seva jornada, formularan sol·licitud a l’empresa dins de l’últim trimestre de cada any.

L’empresa, durant l’any natural següent, quan existeixi una vacant a temps complet que comporti la necessitat d’una nova contractació, l’oferirà aquell treballador que, dintre dels sol·licitants, sigui del mateix grup professional i reuneixi el perfil i les aptituds i requisits exigits per l’empresa per a la nova contractació, i porti com a mínim un any d’antiguitat a l’empresa.

És a dir, que s'haurà de buscar l'acord entre empresa i el treballador, ja que de no obtenir aquest acord no es podrà realitzar aquest canvi. Si hi ha acord, l'empresa haurà de notificar aquesta variació de dades a la Tresoreria General de la Seguretat Social

Encara que l’Estatut dels Treballadors no estableix la necessitat que aquest canvi sigui per escrit, és recomanable que les parts subscriguin un acord en el qual es posi de manifest aquesta transformació, i que així mateix es comuniqui a l'Oficina Pública d'Ocupació.

La Llei 3/2012 de reforma laboral ha eliminat qualsevol bonificació que pogués correspondre amb la transformació de contractes en indefinits, pel que no hi ha possibilitat de bonificació.