Bases mínimes i màximes en autònoms per al 2013 i tipus de cotització aplicables

La Llei de pressupostos generals de l'Estat ha actualitzat les bases de cotització a la Seguretat Social que determinen quant s'ha de pagar per la quota mensual d'autònoms. A la base de cotització se li apliquen els següents tipus de cotització en funció de les cobertures que el treballador autònom hagi subscrit:

Base Mínima
euros / mes

858,60

Base màxima
euros / mes

3.425,70

Base
Cotització
47 anys

  • En el cas d'aquells treballadors autònoms que a 1 gener 2013 tinguin 47 anys, si la seva base de cotització és inferior a 1.870,50 euros mensuals no podran triar una base superior a 1.888,80 euros mensuals, llevat que exerceixin seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2013, la qual cosa produirà efectes a partir de l'1 de juliol del mateix any. En el cas d'aquells treballadors autònoms que a 1 gener 2013 tinguin 47 anys, si la seva base de cotització és inferior a 1.870,50 euros mensuals no podran triar una base superior a 1.888,80 euros mensuals, llevat que exerceixin seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2013, la qual cosa produirà efectes a partir de l'1 de juliol del mateix any. En el cas d'aquells treballadors autònoms que a 1 gener 2013 tinguin 47 anys, si la seva base de cotització és inferior a 1.870,50 euros mensuals no podran triar una base superior a 1.888,80 euros mensuals, llevat que exerceixin seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2013, la qual cosa produirà efectes a partir de l'1 de juliol del mateix any.

Base
Cotització
48 o més anys

  • Causin alta en aquest règim especial poden triar entre 925,80 i 1.888,80 eur/mensuals.
  • En el cas d'aquells treballadors autònoms que a 1 gener 2013 tinguin 48 o 49 anys d'edat i la seva base de cotització sigui igual o superior a 1.870,50 euros podran escollir qualsevol base de cotització compresa entre 858,60 i 3.425, 70 euros / mensuals.
  • En el cas del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d'alta en aquest règim especial amb 45 o més anys d'edat, l'elecció de bases estarà compresa entre 858,60 i 1.888,80 euros / mensuals.

Cal destacar que la Llei de Pressupostos ajorna per un any, és a dir, fins l'1 de gener de 2014, la modificació de l'Estatut de Treball Autònom, duta a terme per la reforma de la Seguretat Social de 2011, consistent en la possibilitat de realitzar l'activitat autònoma a temps parcial i en l'adaptació de les normes de Seguretat Social a aquesta possibilitat, que tenia prevista la seva entrada en vigor el 2013.01.01.

Tipus amb incapacitat
temporal per contingències
comunes

29,80 %
29,30 %
amb cessament d'activitat

Tipus sense incapacitat
temporal per contingències
comunes

26,50 %

Tipus per cessament
d'activitat

2,20 %

Tipus Accident
de Treball i Malaltia Comú

1,50 %, per a Activitats
sanitàries (CNAE 86)
(Segons Tarifa primes disposició
addicional 4ta Llei
42/2006, 28 de desembre)