Declaració informativa sobre béns i deures a l'estranger

El 30 de gener de 2013, va ser publicada al BOE la norma en la qual s'aprova el model 720 "Declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger".

Amb caràcter general, estaran obligats a presentar aquesta declaració les persones físiques i jurídiques que es trobin subjectes a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o a l'Impost sobre Societats, i que posseeixin béns i drets situats a l'estranger.

Els béns i drets a incloure en aquesta declaració es divideixen en tres blocs.

 • Comptes en entitats financeres. Fa referència a comptes en efectiu situades a l'estranger de les que els obligats siguin titulars, autoritzats, representants, beneficiaris o bé tinguin poders de disposició sobre elles. Podent ser comptes corrents, d'estalvi, a termini, de crèdit.
 • Valors, assegurances o rendesa l'estranger, dels quals l'obligat sigui titular jurídic o real, entre els quals es troben:
  • Valors o drets representatius de la participació en qualsevol tipus d'entitat jurídica.
  • Accions i participacions en el capital o fons patrimonials d'institucions d'inversió col·lectiva.
  • Assegurances de vida o invalidesa dels que resultin prenedors a 31 de desembre.
  • Rendes temporals o vitalícies.
 • Béns immobles i drets reals sobre ells, situats a l'estranger i dels quals l'obligat sigui titular jurídic o real.

Per la seva banda, no hi ha obligació de presentar declaració, quan el conjunt dels béns o drets de cada un d'aquests blocs no superi els 50.000 euros.

La normativa estableix com a termini màxim per a la presentació d'aquesta declaració, el dia 30 d'abril de 2013, s'ha de realitzar de manera obligatòria de forma telemàtica, a través d'Internet.

La no presentació d'aquesta declaració, presentació fora de termini o per mitjans diferents als establerts, suposa una infracció tributària, les multes són les següents:

 • L'incompliment de l'obligació d'informar, suposarà una multa fixa de 5.000 euros per cada dada o conjunt de dades que hauria hagut de incloure en la declaració i no s'hagués informat o s'hagués fet de manera incompleta o inexacta, amb un mínim de sanció de 10.000 euros.
 • Si la declaració es presenta fora de termini sense requeriment previ de l'Administració o per mitjans diferents als establerts, la multa serà de 100 euros per cada dada o conjunts de dades referides a cada bé, amb un mínim de 1.500 euros.
 • A banda d'aquestes sancions, les lleis reguladores de cada tribut poden establir conseqüències específiques per al cas d'incompliment de l'obligació d'informar.