Compatibilitat del treball per compte propi i la jubilació

Compatibilitat del treball per compte propi i la jubilació

El Reial Decret Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat de 16 de març, dedica el Capítol I a la compatibilitat entre la pensió i el treball, incloent la compatibilitat en el cas dels treballadors autònoms.

Els requisits i la regulació per a la compatibilitat de la pensió de jubilació i el treball per compte propi com a autònom són:

  • L'edat d'accés a la jubilació ha d'haver estat l'edat ordinària de jubilació, no s'admeten les anticipades o bonificacions de l'edat.
  • La quantia de la pensió ha d'haver estat en el percentatge del 100%.
  • La quantia de la pensió es percebrà al 50% amb independència del temps dedicat a la feina, sigui complet o parcial.
  • Durant la compatibilitat no es tindrà dret al complement per mínims.
  • Durant la compatibilitat es considerarà pensionista.
  • Un cop s'acabi el treball per compte propi es recuperarà el total de pensió, sense que a aquests efectes el nou treball permeti modificar i incrementar la pensió de jubilació.
  • Cotització: Es cotitzarà per IT i contingències professionals i, a més, una cotització de solidaritat del 8%. Pel que fa a la cotització, en no haver-se desenvolupat les normes de cotització parcial del RETA, la base de cotització serà com a mínim l'establerta anualment per als autònoms.

Les empreses poden sol·licitar novament l'incentiu Bonus

Des del passat 1 d'abril les empreses poden sol·licitar novament l'incentiu per a la prevenció Bonus. Aquest incentiu, al qual es pot optar fins al pròxim 15 de maig, té com a objectiu reconèixer a aquelles entitats que han realitzat actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals.

Les entitats que poden ser beneficiàries són totes les empreses mutualistes que cotitzin a la Seguretat Social per contingències professionals, que complisquen una sèrie de requisits i que ho sol·licitin en el termini establert.

A més de les empreses que hagin cotitzat més de 5.000 euros en el període d'observació, com a novetat d'aquest exercici poden optar també al Bonus les anomenades "petites empreses", que són aquelles entitats que han cotitzat per contingències professionals durant quatre anys entre 250 € i 5.000 €.

Els requisits que han de complir totes les empreses per poder optar a aquest incentiu són, entre d'altres, haver realitzat inversions en instal·lacions, processos o equips en matèria de prevenció, no haver sobrepassat els índexs de sinistralitat; trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions de cotització a la Seguretat Social, no haver estat sancionades amb més de dues infraccions greus i cap molt greu per via administrativa, així com acreditar el compliment d'un conjunt de requisits en prevenció de riscos laborals.

Amb l'objectiu de facilitar la tramitació d'aquesta sol·licitud a empreses GM Delyser Advocats es posa a la seva disposició per a la tramitació i una correcta complimentació, així com activitats generals d'informació i formació i d'assessorament tècnic sobre l'aplicació a les empreses de determinats requisits preventius exigits.