Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms

Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms

Les prestacions per defunció i supervivència es reconeixen en els mateixos termes que en el Règim General de la Seguretat Social, amb les particularitats següents:

Contingències professionals (AT i MP):

Els treballadors autònoms poden accedir a les prestacions derivades d'aquestes contingències, sempre que hagin millorat voluntàriament l'acció protectora incorporant les contingències per AT i MP, o les tinguin cobertes de manera obligatòria i, a més, prèviament o simultàniament, hagin optat per acollir-se a la cobertura de la prestació per incapacitat temporal.

Concepte d'AT:

Es considera AT l'ocorregut com a conseqüència directa i immediata de la feina que es realitza pel seu compte i que determina la inclusió en el camp d'aplicació d' aquest règim especial. Tenen tal consideració:

  • Els esdevinguts en actes de salvament i altres de naturalesa anàloga, quan uns i altres tinguin connexió amb la feina.
  • Les lesions que pateixi el treballador durant el temps i al lloc de feina, quan es provi la connexió amb la feina realitzada per compte propi.
  • Les malalties, no considerades professionals, que contragui el treballador amb motiu de la realització de la seva feina, sempre que es provi que la malaltia va tenir per causa exclusiva l'execució de la feina.
  • Les malalties o defectes patits amb anterioritat pel treballador, que s'agreugin com a conseqüència de la lesió constitutiva de l'accident.
  • Les conseqüències de l'accident que resultin modificades en la seva naturalesa, durada, gravetat o terminació, per malalties intercurrents que constitueixin complicacions derivades del procés patològic determinat per l'accident mateix o tinguin el seu origen en afeccions adquirides en el nou medi en què s'hagi situat el pacient.

No tenen la consideració d'AT:

  • Els que pateixi el treballador en anar i tornar del lloc de treball.
  • Els que siguin conseqüència d'un cas de força major aliena a la feina.
  • Els que siguin conseqüència de dol o imprudència temerària del treballador.

En els supòsits de TRADE, es consideren AT totes les lesions corporals del TRADE que pateixi amb ocasió o com a conseqüència de l'activitat professional, el que pateixi en anar o tornar del lloc de la prestació de l'activitat o per causa i conseqüència d'aquesta. Llevat de prova en contrari, es presumeix que no té relació amb la feina quan hagi tingut lloc fora del desenvolupament de l'activitat professional de la que es tracti.

Amb l'objectiu de facilitar la tramitació i assessorament als professionals Autònoms que ho sol.licitin GM Delyser Advocats es posa a la vostra disposició per a la tramitació de la pensió de jubilació, així com per l'informació i l'assessorament professional sobre aquests o altres àmbits jurídics d'aplicació als autònom.