Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms

Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms

Les prestacions per defunció i supervivència es reconeixen en els mateixos termes que en el Règim General de la Seguretat Social, amb les particularitats següents:

Contingències professionals (AT i MP):

Els treballadors autònoms poden accedir a les prestacions derivades d'aquestes contingències, sempre que hagin millorat voluntàriament l'acció protectora incorporant les contingències per AT i MP, o les tinguin cobertes de manera obligatòria i, a més, prèviament o simultàniament, hagin optat per acollir-se a la cobertura de la prestació per incapacitat temporal.

Llegeix més:Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms

Compatibilitat del treball per compte propi i la jubilació

Compatibilitat del treball per compte propi i la jubilació

El Reial Decret Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat de 16 de març, dedica el Capítol I a la compatibilitat entre la pensió i el treball, incloent la compatibilitat en el cas dels treballadors autònoms.

Llegeix més:Compatibilitat del treball per compte propi i la jubilació

Aprofiteu els preus especials del sindicat a l'hora de fer la vostra declaració de la RENDA 2012!!

El SHIDCAT ha iniciat la campanya per a la Declaració de la Renda 2012 i per aquest motiu us vol recordar diferents informacions al respecte, tant per als que esteu obligats o no a declarar per l'Impost sobre la renda de l'exercici 2012.

D'acord amb l'art. 96 de la Llei de l'IRPF, s’haurà de realitzar la presentació de la declaració per IRPF, a excepció d'aquells que en l'exercici 2012 hagin percebut exclusivament una o diverses de les següents rendes, amb els límits assenyalats:

Llegeix més:Aprofiteu els preus especials del sindicat a l'hora de fer la vostra declaració de la RENDA 2012!!

Declaració informativa sobre béns i deures a l'estranger

El 30 de gener de 2013, va ser publicada al BOE la norma en la qual s'aprova el model 720 "Declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger".

Amb caràcter general, estaran obligats a presentar aquesta declaració les persones físiques i jurídiques que es trobin subjectes a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o a l'Impost sobre Societats, i que posseeixin béns i drets situats a l'estranger.

Llegeix més:Declaració informativa sobre béns i deures a l'estranger

Bases mínimes i màximes en autònoms per al 2013 i tipus de cotització aplicables

La Llei de pressupostos generals de l'Estat ha actualitzat les bases de cotització a la Seguretat Social que determinen quant s'ha de pagar per la quota mensual d'autònoms. A la base de cotització se li apliquen els següents tipus de cotització en funció de les cobertures que el treballador autònom hagi subscrit:

Llegeix més:Bases mínimes i màximes en autònoms per al 2013 i tipus de cotització aplicables